İş Başvuru Formu

1 - Kişisel Bilgiler


2- Eğitim Bilgileri


3- Bilgisayar Bilgisi


4- Yabancı Dil Bilgisi


5- Başvuru Kriterleri


6- İş Tecrübesi


7- Referanslar


6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Çinigaz tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Başvurduğum pozisyona ilişkin Çinigaz İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere ilettiğim her türlü kişisel verimin uygunluğumun değerlendirilmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, olumlu sonuçlandırılması durumunda özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere Kurum Aydınlatma Metni ve sözleşmede belirtilen kapsamlarla sınırlı olmak kaydı ile ilgili alanlarda işlenmesine, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması için Kurumun insan kaynakları havuzunda 2 Yıl süre ile muhafaza edilmesine, talep edildiğinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla gerektiğinde yetkili mercilerle paylaşılmasına, kullanılan depolama ve transfer protokolleri paralelinde gerektiğinde yurt dışına aktarılmasına, özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin, Çinigaz Bağlı Şirketler ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, depolanmasına, aktarılmasına muvafakat ettiğimi, tarafımdan alınması gerekenden fazla bir verinin alınmadığını, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim."