Yatırımcı İlişkileri

Ticari Sicil Bilgileri


Oda Kayıt Sicil Sureti

Yönetim ve Ortaklik Yapısı


Yönetim Kurulu


Ünvan Kişi
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Rasim AKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi Akın Can AKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi Kütahya Belediye Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yılmaz AKDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi Gülten Sevin AKDOĞAN

Ortaklık Yapısı


Pay Sahibi Hisse Adedi Sermaye Tutarı (TL)
Abdullah Rasim AKDOĞAN 734.920 734.920.000,00 TL
Akın Can AKDOĞAN 116.040 116.040.000,00 TL
Kütahya Belediye Başkanlığı 96.700 96.700.0000,00 TL
Mehmet Yılmaz AKDOĞAN 19.340 19.340.000,00 TL

Etik Kurallar


Çinigaz Doğalgaz İş Etiği Kuralları


  Şirketimiz, tüm faaliyetlerinde etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk ve hakları temel esas almaktadır. Şirketimiz sosyal sorumluluğunun, sosyal ve ekonomik hayatta rolünün bilincinde olup, faaliyetini sürdürürken toplumun ve ekonominin gelişmesi amacını da göz önünde bulundurmaktadır.

  Yaptığımız her işte aşağıdaki ilke ve değerler bize yol göstermektedir.


1. Dürüstlük

  Şirket içi ve şirket dışı tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlar ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.


2. Gizlilik

  Şirket bünyesindeki her çalışanımız; bağlı olduğu şirket, ilişkili kişi ve kurumlar ve diğer çalışanlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğinin bilincindedir ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür bilgiler yalnızca işin ve görevin gerektirdiği amaçlarla yasa ve mevzuata uygun olarak kullanılır ve sadece konuyla ilgili yetkili kişilerle paylaşılır. Bu yükümlülük çalışanlarımızın Şirket ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.


3. Çıkar Çatışması

  Çinigaz Doğalgaz çalışanları görevini yerine getirirken, şirketin çıkarlarını ve şirket kaynaklarını her şey den üstün tutar, şirket kaynak ve itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranışlardan kaçınır. Çalışanlar; şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirket’in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.


4. Hediye Kabul etme ve Verme

 Çinigaz çalışanlarının tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde doğrudan veya dolaylı girişimde bulunmaması esastır. Çalışanlar, şirketin ticari iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep etmez, bu konuda imada bulunamaz. Şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez.

 Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş İlişkisinde bulunulan diğer 3. kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket Üst Yönetimi tarafından onaylanır.


5.Şirket Varlık ve Kaynaklarının Kullanılması

  Şirketin varlıkları şirket kullanımı içindir ve kişisel amaçlarla kullanılamaz. Şirketin sahip olduğu ve günlük işleri yürütmek üzere çalışana sağlanmış her türlü mal, varlık, ekipman, taşıt araçları, bilgisayarı bilgisayar programları ve benzerleri demirbaş teslim formları ile verilerek kayıt altına alınır ve hiçbir çalışan tarafından kişisel çıkar veya bir başkasının kişisel çıkarı İçin kullanılamaz.

 "Her konuda tasarruf ilkesi tüm çalışanlar tarafından uygulanır. Çalışanlar, şirket varlıklarından kasıtlı olarak kişisel amaçlar için yararlanmanın "İş Etiği Kurallarına aykırı olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

  Müşterilerle, şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans ilişkisi içine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar gözetilmesi, şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir ve kesinlikle böyle bir ortamın yaratılması ve/veya karşı karşıya kalınmasına yol açılmamalıdır.

  Çinigaz çalışanları, Grup şirketleri dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın yönetim kurulu üyeliği ve denetçiliği yapamaz; rakip veya şirketin iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde görev alamaz. Kar amacı gütmeyen organizasyonlarda ve üniversitelerde, şirket içindeki görevini aksatmadığı durumlarda, yönetimin yazılı onayı ile sosyal sorumluluk ve yardım amaçlı görevlerde çalışabilirler.


6. Sorumluluklarımız

  Çinigaz Doğalgaz çalışanları görevini yerine getirirken, şirketin çıkarlarını ve şirket kaynaklarını her şey den üstün tutar, şirket kaynak ve itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranışlardan kaçınır. Çalışanlar; şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, Şirket’in adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.


  6.1. Yasal Sorumluluklarımız

  Tüm faaliyetlerimizde ülkemizin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket ederiz. Bu faaliyetlerimize ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir.   Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.


  6.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

  Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.


  6.3 Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

  Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Tüm çalışanlara gerek işe almada ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanların performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli imkanların sağlanmasına özen gösterilir.


  6.4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

  Şirket olarak finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Faaliyetlerimiz şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususları dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakların bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir. Kaynaklar verimli kullanılır, israftan kaçınılır.


  6.5. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

  İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.


  6.6. Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

  Şirketimiz, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedefler. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur.

Şirket Esas Sözleşmesi


Ticaret Sicili Gazetesi

Finansal Raporlar


2022 Finansal Raporu


2021 Finansal Raporu


2020 Finansal Raporu


2019 Finansal Raporu


2018 Finansal Raporu


2017 Finansal Raporu


2016 Finansal Raporu

Faaliyet Raporları


2022 Faaliyet Raporu


2021 Faaliyet Raporu


2020 Faaliyet Raporu


2019 Faaliyet Raporu


2018 Faaliyet Raporu


2017 Faaliyet Raporu


2016 Faaliyet Raporu

Başlıca Finansal Rasyolar2019202020212022
Likidite    
Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar-0,22-0,19-0,14-0,09
Cari Oran - Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler0,540,560,750,85
Asit Test Oranı - (Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler0,540,560,740,85
Nakit Oran - Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yükümlülükler0,240,230,190,18
Finansal Yapı    
Kaldıraç Oranı - Toplam Borçlar / Özkaynaklar7,006,618,3367,88
Borçluluk Oranı - Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar0,880,870,890,99
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Borç0,540,490,590,62
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar0,480,430,530,61
Kısa Vadeli Finansal Borçlar / Kısa Vadeli Yükümlülükler0,050,090,100,04
Finansal Borç / Toplam Varlıklar0,070,110,060,04
Faaliyet Oranları    
Alacak Devir Hızı - Satışlar / Kısa Ticari Alacaklar10,0211,375,819,05
Ticari Borç Devir Hızı - SMM /  Kısa Ticari Borçlar2,934,384,016,77
Dönen Varlık Devir Hızı - Satışlar / Dönen Varlıklar4,836,124,176,86
Maddi Duran Varlık Devir Hızı - Satışlar / Maddi Duran Varlıklar1,792,022,917,82
Özkaynak Devir Hızı - Satışlar / Özkaynaklar9,9511,1315,42244,17
Aktif Devir Hızı - Satışlar / Toplam Varlıklar1,241,461,653,54
Kârlılık    
Brüt Kârlılık - Brüt Kâr / Satışlar4,20%5,10%5,20%3,1%
FAVÖK 1 Marjı - (Esas Faaliyet Kârı + Amortisman) / Satışlar5,40%6,00%5,70%2,4%
FAVÖK 2 Marjı - (Brüt Kâr -Faal.Giderleri + Amortisman) / Satışlar4,80%5,60%6,00%3,1%
Faaliyet Kârlılığı - Esas Faaliyet Kârı / Satışlar2,20%2,90%3,10%1,6%
Net Kârlılık - Dönem Kârı / Satışlar0,90%1,00%0,50%-1,4%
SMM / Satış95,80%94,90%94,80%96,9%
Faaliyet Giderleri / Satış2,60%2,60%1,80%0,8%
Varlık Karlılığı - Dönem Kârı / Toplam Varlıklar1,10%1,50%0,80%-5,0%
Özkaynak Karlılığı - Dönem Kârı / Özkaynaklar8,50%11,60%7,70%-343,7%

İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi


İmtiyazlı Pay Yoktur

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni


Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak, Enerji Piyasası Kurulu’nun 13/01/2004 tarih ve DAG/288-6/037 numaralı Dağıtım Lisansı ile Kütahya Bölgesinde faaliyet göstermekteyiz. Dağıtım şirketi olarak lisans bölgemizde hizmet verdiğimiz abonelerimiz bulunmakta olup, hizmetin yürütümü amacıyla mevzuatın verdiği yetkilerle abonelerimizin kişisel verilerine sahip olmaktayız.

Özellikle kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sizleri aydınlatmak istiyoruz. Abonelerimiz veya hukuki işlemler sebebiyle ilişkilerimiz olan tüm tarafların şunu bilmesini ve rahat olmalarını isteriz ki, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami gayreti ve hassasiyeti göstermekteyiz. Mevzuat gereği veri sorumlusu sıfatıyla, doğalgaz dağıtım hizmeti sunulan kişiler veya hukuki işlemler sebebiyle Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenecektir.

 

Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,

b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.

 

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama
Amacımız Nedir?

Doğalgaz Dağıtım hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar

Devam eden ve hala kullanılmakta olan kimlik belgelerinde yer alması sebebiyle din bilgisini ifade etmektedir.

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için iş ilişkilerimiz kapsamında, diğer ilgili tarafların verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm ilgili taraflarımızın doğru bir hizmet almalarını sağlamak, güvenliği sağlamak, hukuksal uyumu sağlamak, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, satış ve pazarlama operasyonlarını yürütmek, etkinlik ve organizasyonları düzenlemek ve aşağıda belirtilen diğer amaçlar dahilinde verilerinizi toplamaktayız;

Doğalgaz kurulum, satış, işletme, kontrol, bakım, onarım faaliyetlerinin ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Sayaç bağlanması, okunması, teslim edilmesi, değiştirilmesi, sonlandırılması, sökülmesi, mühür takılması, gaz açma/kesme faaliyetlerinin yürütülmesi dâhil abonelik işlemlerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, İhbar ve hasar süreçlerinin yürütülmesi, Tüketim ve kayıp, kaçak tüketimin kontrolünün ve tespitinin yapılması, Doğalgaz kullanımlarının faturalandırılması, ödenmeyen faturalardan kaynaklanan borçların ve ödemelerin takip edilmesi, ihbarnamelerin dağıtılması, tahsilat ve gerekli durumlarda hukuki süreçlerin takip edilmesi, EPDK dâhil resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin cevaplanması, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçları ile bu amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü olmak kaydıyla alt amaçları dahilinde kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen işlenme şartlarına uygun olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla şirketimizin her türlü hizmet noktalarından, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, telefon, faks, e-posta vb. kanallar ile çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitesi üzerinden, çözüm merkezi ve abone merkezi noktalarından, resmi kurumlardan, kullandığımız uygulamalardan (Evrak Kayıt Yönetim Sistemi, Abone Bilgi Yönetim Sistemi vb.) ve destek hizmetleri alınan iş ortaklarından, kapalı devre kayıt sistemlerinden toplanmaktadır.

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4826 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Doğalgaz Dağıtım Kanunu, SGK Mevzuatı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülükler ve diğer ilişkili sair mevzuatlar gereğince kişisel verileriniz, hizmetin yürütümü kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve devamlılığı, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru ve uyarıların iletilmesi, bilgi araştırmaları, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu kurumlarınca talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, fiili imkansızlık, veri sorumlusu olarak yükümlülüklerimiz, sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaatimiz, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, alenileştirme ve açık rıza gerekçeleri ile paralel olarak otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ile sınırlı ve ölçülü olmak kaydı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, dijital arşiv firması, yetkili iç tesisat firmaları, müşavir firmalar da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, bankalara, PTT, denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere, yetkili kurum ve kuruluşlara, işbirliği içinde bulunulan firmalar ile iş süreçlerine destek vermeleri maksadı ile Şirket’in bağlı bulunduğu grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

 

Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar

Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

 • Kanunda, ilgili mevzuatta ve aramızda imzalanan sözleşme paralelinde verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Kanunda, ilgili mevzuatta ve aramızda imzalanan sözleşmede, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise işlenmeyi gerektiren sebepler ve amaçlar sona erene kadar veriniz saklanır.
 • Bu ilişkiler sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süreler tamamlandıktan sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.
 •  

 Nasıl Koruyoruz?

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

 

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl
Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 

Başvuru Yöntemleri;

1. Başvuru sahibi, şahsen Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta cinigazdogalgaz@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin
Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

 

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni


www.cinigaz.com.tr isimli internet sitesinin sahibi Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında kullanıcının kişiselleştirmesi için kullanıldığımız Çerezler vardır. Çerezler , ağ tarayıcınız aracılığıyla web sunucu tarafından bilgisayarınıza gönderilen küçük veri parçalarıdır. Çerezler dört çeşittir. Bunlar; Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ile Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezleri’dir. www.cinigaz.com.tr İnternet sitesi, bu çerezlerin tümünü kullanır. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.cinigaz.com.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

 

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak , sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

 

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak sitemizde kullanılan çerezlerin isimleri ve amaçları başlıca şunlardır:

 

Oturum Çerezleri

Bu tür çerezler www.cinigaz.com.tr internet sitesinin fonksiyonlarının düzgün bir şekilde işlemesi için gereklidir. Bu çerezler sitenin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinin kullanılabilmesini sağlar. Oturum çerezleri sitenin çeşitli sayfaları arasındaki bilgiyi aktarmak ve kullanıcıların bilgiyi birden fazla kez girmesini engellemek için kullanılır. Oturum çerezleri, kullanıcının/ziyaretçinin www.cinigaz.com.tr İnternet sitesinden çıkana kadar tarayıcısında saklanan geçici çerezlerdir.

 

Performans Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı, ziyaretçinin/kullanıcının sayfalara ziyaret sıklığı, ilgili hata mesajları (mevcutsa), kullanıcıların/ziyaretçilerin sayfada geçirdiği vakit ve sitede nasıl gezindikleri ile ilgili bilgi toplamasına izin verir. Bu bilgiler İnternet sitesinin performansını iyileştirmek için kullanılabilir.

 

Fonksiyonel Çerezler

Bu çerezler kullanıcı tarafından yapılan seçimleri (ör; abone seçenekleri ve girişler vb.) belirler ve kullanıcıya kolaylık sunar. Aynı zamanda kullanıcılara ileri seviye site özelliklerini sağlar.

 

Reklam ve Üçüncü Kişi Çerezler

www.cinigaz.com.tr sitesinde belirli fonksiyonların (örneğin promosyon sayfalarındaki sosyal medya paylaşım araçları tarafından oluşturulan araçlar) olması için üçüncü taraf tedarikçilerden gelen çerezleri kullanır. İnternet sitesi aynı zamanda sitedeki reklam takiplerini gerçekleştirmek için şirketlerden gelen çerezleri kullanır.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Ziyaretçiler/kullanıcılar, platformu görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Genel olarak İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmek için önceden tanımlanır. Tarayıcılar, çerezleri engellemek veya çerezler cihaza gönderildiğinde kullanıcıyı uyarlamak için ayarlanabilir. Çerezlerin yönetimi tarayıcılar arasında farklılık gösterebileceği için daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/node/99095).

 

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekecektir. Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz) üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Komite Şeması


S.NoKomite Adı Komite BaşkanıKomite Üyesi
1Kurumsal Yönetim KomitesiMehmet Yılmaz AKDOĞANAbdullah Rasim AKDOĞAN
2Ücretlendirme ve Aday Gösterme KomitesiMehmet Yılmaz AKDOĞANAbdullah Rasim AKDOĞAN
3Risk Yönetim KomitesiMehmet Yılmaz AKDOĞANAbdullah Rasim AKDOĞAN
4Denetim KomitesiMehmet Yılmaz AKDOĞANAbdullah Rasim AKDOĞAN

Komite Görev ve Çalışma Esasları


Kurumsal Yönetim Komitesi


Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi


Risk Yönetim Komitesi


Denetim Komitesi